Trax

Łódź

Żeligowskiego 36

tel. 42 630 00 66

Bełchatów

Dobrzelów 20A

tel. 44 633 06 05

Zgierz

Łęczycka 38

tel. 42 719 00 29

Skierniewice

Łowicka 127

tel. 46 832 77 22
  • Salon Trax
O TRAX

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych osobowych

Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, a adresie: 90-643 Łódź, ul. Żeligowskiego 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196325, dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 608414,40 zł, posiadająca NIP 7270126269 (zwana dalej także TRAX). Kontakt z administratorem danych – e-mail: trax@traxauto.pl lub pisemnie na adres: TRAX sp. z o.o., ul. Żeligowskiego 36, 90-643 Łódź.

Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- wykonania umów zawieranych przez Panią/Pana z TRAX (obejmuje to także działania podejmowane przed zawarciem umowy, które zmierzają do jej zawarcia),

- wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na TRAX (np. podatkowych),

- prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TRAX (np. działania marketingowe).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy z TRAX.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez TRAX stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane także RODO), w szczególności Artykuł 6 (RODO).

Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez TRAX przez 6 lat.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.

Posiada Pan/Pani prawo:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

- do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Strona internetowa www.traxauto.pl

Na stronie internetowej www.traxauto.pl, TRAX stosuje tzw. pliki cookies. Są to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniach końcowych (np. komputerze, tablecie, telefonie) osób korzystających ze strony internetowej.

Korzystając ze strony internetowej www.traxauto.pl wyraża Pan/Pani zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

TRAX stosuje pliki cookies w celu:

- szybszego działania strony www.traxauto.pl,

- łatwiejszego korzystania ze strony www.traxauto.pl,

- dopasowania treści strony do oczekiwań i zainteresowań osób korzystających ze strony www.traxauto.pl,

- statystycznych (zbierania danych o ruchu na stronie, zbieranie danych umożliwiających optymalizację funkcjonalności i zawartości strony internetowej www.traxauto.pl),

- innych działań marketingowych.

Jeżeli nie chce Pani/Pan otrzymywać plików cookies stosowanych przez stronę www.traxauto.pl trzeba w tym celu zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować ograniczenie w korzystaniu ze strony www.traxauto.pl lub całkowity brak możliwości korzystania z tej strony.

POIR